Biolan Mazgāšanas ūdeņu Filtrs 70
Biolan Mazgāšanas ūdeņu Filtrs 70
Biolan Mazgāšanas ūdeņu Filtrs 70
Biolan Mazgāšanas ūdeņu Filtrs 70 Biolan Mazgāšanas ūdeņu Filtrs 70 Biolan Mazgāšanas ūdeņu Filtrs 70
Biolan Mazgāšanas ūdeņu Filtrs 70

Pelēko ūdeņu attīrīšanai

Biolan Mazgāšanas notekūdeņu filtrs 70 ir mini attīrīšanas iekārta pelēkā ūdens apstrādei. Notekūdeņu filtrs attīra mazgāšanās, pirts, trauku un veļas mazgāšanas ūdeni. Tualetē izmantotais notekūdens jāuzkrāj atsevišķi, piem. īpašā, noslēgtā tvertnē.

Biolan Mazgāšanas notekūdeņu filtrs filtrs 70 ir paredzēts uzstādīt vietās, kur nav piemērots Biolan notekūdeņu filtrs 125 tā augstuma dēļ.

Zema mazgāšanas ūdens attīrīšanas iekārta!

 • attīrīšanas iekārta sadzīves mazgāšanas ūdenim  
 • kapacitāte 500 litri diennaktī
 • uzstāda uz zemes  
 • filtrs izgatavots no ekoloģiska materiāla  
 • piemērots lietošanai arī ziemā

Filtra lietošana

Caur filtru var sūknēt mazgāšanās, pirts, trauku mazgāšanas un veļas mazgāšanas ūdeni. Attīrīšanas iekārta iztur nelielu antibakteriālu un hlorainu tīrīšanas līdzekļu daudzumu. Dozējot mazgāšanas līdzekļus, ievērot ražotāja norādījumus.

Caur filtru nedrīkst sūknēt tualetes vai sausās tualetes notekūdeni, nokrišņu ūdeni, gruntsūdeni, lietus ūdeni vai sniega kušanas ūdeni. Attīrīšanas iekārtā nedrīkst novadīt indīgas ķimikālijas vai tās saturošas vielas, piemēram, kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzekļus, krāsas, eļļas, šķīdinātājus utt., kas varētu nogalināt mikroorganismus, kas attīra notekūdeņus. Bīstamās vielas var noteikt pēc ķimikāliju apzīmējumiem uz iepakojuma.

Filtra darba uzraudzība

Vismaz divas reizes katras lietošanas sezonas laikā pārbaudiet filtra darbību. Ja attīrīšanas iekārtas filtrēšanas materiāls darbojas pareizi, tad tas ir mitrs un izplūstošais ūdens ir dzidrs un tīrs, kā arī nesatur nekādas cietas vielas.

Pārbaudiet, vai:
 1. notekūdens vienmērīgi izplūst caur abu moduļu visām kastu atverēm; 
 2. filtrēšanas materiāls ir aptuveni 5 cm attālumā no kastes izplūdes gala atverēm; 
 3. gaisa apmaiņas vārstiem ir pareizs novietojums un gaiss var brīvi cirkulēt; 
 4. kanalizācijas cauruļu redzamie savienojumi ir kārtībā; 
 5. attīrītais notekūdens bez traucējumiem iztek no filtra.

Filtrēšanas materiāla mainīšanas intervāls

Attīrīšanas iekārtas filtrēšanas materiāls parastos apstākļos jāmaina aptuveni ik pēc 100 lietošanas diennaktīm. Drīkst izmantot tikai Biolan filtriem paredzēto materiālu. Ja tiek izmantots kāds cits filtrēšanas materiāls, Biolan OY negarantē efektīvu iekārtas darbu.


Filtrēšanas materiāla maiņa

Plānošana un vietas izvēle. Lai uzbūvētu vai rekonstruētu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, ir nepieciešama vietējās pašvaldības būvniecības uzraudzības departamenta būvniecības vai darbu veikšanas atļauja vai izziņa par darbu veikšanu. Lai pieprasītu būvatļauju, jābūt prasībām atbilstošam projektam. Projektā jāiekļauj arī izvietojuma plāns un šķērsgriezuma rasējums, norādot augstumus virs jūras līmeņa

Uzstādīšana uz zemes Biolan Mazgāšanas notekūdens filtrs 70 ir novietojams virs zemes. Filtrs jānovieto vietā, kur neuzkrājas ūdens, piemēram, plūdu laikā. Attīrīšanas iekārtu var uzstādīt ārā bez jebkādas papildu aizsardzības pret laikapstākļiem. Iekārta ir nodrošināta ar siltumizolāciju, līdz ar to tā strādā arī vieglos mīnus grādos. Tomēr, ja filtrs tiek lietots arī ziemā, jāuzstāda Biolan apkures kabelis, ko var iegādāties kā papildaprīkojumu, vai filtrs jānovieto telpā, kurā temperatūra saglabājas virs nulles.

Uzstādīšana dzīvoamā ēkā. Biolan Mazgāšanas notekūdeņu filtri ir galvenokārt paredzēti uzstādīšanai āra apstākļos. Ja filtrs tiek novietots iekštelpās vai tiešā dzīvojamās ēkas tuvumā (piemēram, zem terases), tad plānojumā jāparedz, ka telpai būtu atsevišķa apkopes piekļuve. Iespējamu bojājumu gadījumā telpai jābūt ar noteku vai klona grīdu. 

Gaiss attīrīšanas iekārtā ieplūst caur izplūdes caurules galu un izplūstošais gaiss tiek izvadīts pa ventilācijas cauruli uz ēkas jumtu. Lai izvairītos no smakas, iekārtas gaisa vārstiem jābūt aizvērtiem. Izplūstošo gaisu var novadīt arī no filtra aizmugurējās sienas augšējā gaisa vārsta speciālā ventilācijas caurulē. Uzstādot iekštelpās, ventilācijas caurulē tiek ievietots nosūcējs, lai filtrā tiktu uzturēts pazemināts spiediens. 

Ja Biolan Mazgāšanas notekūdeņu filtrs tiek uzstādīts dzīvojamās ēkas apkurinātā telpā vai tiešā dzīvojamās ēkas tuvumā, uzstādīšana vienmēr jāpārbauda speciālistam, kas ir atbildīgs par ēkas ūdens un kanalizācijas sistēmu projektēšanu. 

Notekūdens ievadīšana filtrā. Notekūdens tiek ievadīts filtrā, izmantojot kanalizācijas caurules slīpni vai sūkņa aku. Lai nodrošinātu vienmērīgu ūdens sadali, ieplūdes caurulei pirms nozaruzmavas var pievienot 80 cm garu taisnu posmu, kas mazinās ieplūstošā ūdens turbulenci. 
Ja sūknēšanai tiek izmantotas jau agrāk lietotas notekūdens akas, tām jābūt slēgtām un darba kārtībā. Sūkņa darbība jāregulē ar taimeri tā, lai vienā sūknēšanas reizē sūknis sūknē filtrā maksimums 20 litrus notekūdens. Starp sūknēšanas reizēm jābūt vismaz 10 minūšu intervālam. Biolan taimeri, Biolan iegremdējamo sūkni un Biolan sūkņa aku var iegādāties kā papildaprīkojumu.

Kanalizācijas ar slīpumu un sūknēšanas paraugrasējumi.

Lietošanai un apkopei nepieciešamā telpa. Izvēloties uzstādīšanas vietu, jāpārliecinās, ka telpa ir piemērota iekārtas lietošanai un apkopei. Iekārtas priekšā jābūt vismaz vienu metru gara brīva vieta, lai varētu nomainīt filtrēšanas materiālu. Tāpat gar un aiz iekārtas sienām jāatstāj pietiekami brīva vieta, lai varētu apkopt kanalizācijas ieplūdes un izplūdes savienojumus, kā arī regulēt aizmugurējās sienas gaisa vārstus. Gaisa vārstus nedrīkst aizklāt, jo tad mikroorganismi nesaņem nepieciešamo skābekļa daudzumu.

Notekūdens izplūde. Attīrītais notekūdens tiek izvadīts atbilstošā izplūdes vietā, piemēram, grāvī. Plānojot, jārēķinās ar to, lai notekūdeņu izplūdei nekas netraucētu, kā arī caurules gals neatrastos zem ūdens arī pie paaugstināta gruntsūdeņu un virsūdeņu līmeņa. Ja caurule tiek novadīta grāvī, tās galā jāuzstāda vārsts vai tīkls, lai izvairītos no grauzēju un citu mazu dzīvnieku piekļuves.

Darbošanās princips 

Filtra darbības pamatā ir notekūdens mehāniska un bioloģiska filtrēšana. Filtrā tiek izmantots organisks filtrēšanas materiāls, kas pārtver notekūdens piesārņojumu. Mikroorganismi, kas dzīvo filtrēšanas materiāla virsmā, šo piesārņojumu lieto uzturā.

Uzbūve

Biolan Mazgāšanas notekūdeņu filtrs 70 sastāv no divām attīrīšanas vienībām jeb moduļiem. Ieplūstošais notekūdens tiek sadalīts pa moduļiem, izmantojot starp tiem esošo nozaruzmavu. Abos moduļos viena virs otras atrodas piecas filtrēšanas kastes. Notekūdens tiek novadīts uz augšējām filtrēšanas kastēm. Gravitācijas ietekmē notekūdens caur kastē esošajām atverēm no viena filtra līmeņa plūst uz nākamo.

Moduļos notiek dabiska gaisa cirkulācija - gaiss ieplūst pa aizmugurējās sienas apakšējiem gaisa vārstiem un izpūst pa augšējiem. Lai iekārta labi darbotos, ir būtiski mikroorganismus apgādāt ar skābekli.

 

Filtra uzstādīšana

Filtru uzstāda uz līdzenas, nesošas un nesasalušas virsmas, piemēram, grants, akmens šķembu vai lieta betona virsmas. Filtrs jāuzstāda horizontāli, lai notekūdens plūstu vienmērīgi, noklājot filtra visu tīrīšanas virsmu.

Ieplūdes un izplūdes kanalizācijas caurules savienošana

Uzstadot izplūdes caurules jāatstāj pietiekams slīpums (vismaz 1–1,5%), lai notekūdeņi netraucēti plūstu no mājas līdz izplūdes vietai.

Moduļiem abos sānos ir ieplūdes un izplūdes savienojumi 75 mm kanalizācijas caurulēm. Ieplūdes savienojumi atrodas moduļa augšdaļā un izplūdes savienojumi - apakšdaļā. Moduļu ieplūdes savienojumi savstarpēji tiek savienoti ar savienojuma caurulēm un nozaruzmavu. Ēkas kanalizācijas caurule tiek pievienota sadales uzmavai, kas savieno moduļus. Sadales uzmava ieplūstošo notekūdeni vienmērīgi sadala pa abiem moduļiem. Lai nodrošinātu vienmērīgu ūdens sadali, ieplūdes caurulei pirms sadales uzmavas var pievienot 80 cm garu taisnu posmu, kas mazinās ieplūstošā ūdens turbulenci.

Attīrītā ūdens izplūdes savienojumi atrodas abās moduļu pusēs, filtra apakšdaļā. Attīrīto notekūdeni līdz izplūdes vietai var novadīt no katra moduļa atsevišķi vai no viena moduļa izplūdes savienojuma, savstarpēji savienojot moduļu izplūdes savienojumus ar izplūdes cauruli (nav iekļauta komplektā). Moduļu izplūdes savienojumus var savienot ar līdzīgām nozaruzmavām, kas tika izmantotas ieplūdes caurulēm. Šajā gadījumā attīrītā notekūdens izvadīšanas vieta atrodas starp abiem moduļiem. Liekie ieplūdes un izplūdes savienojumi tiek aizvērti ar komplektā esošajiem aizbāžņiem.

Ja attīrīšanas iekārta tiek lietota arī ziemā, tad ieplūdes caurulei jābūt izolētai. Izplūdes caurules izolācijas nepieciešamība jāizvērtē katrā gadījumā atsevišķi.

Filtrēšanas materiāla uzstādīšana

Filtrēšanas materiāls atrodas iekārtā, lietošanai gatavs, kastēs. Transportēšanai tas ir iepakots plasmasas maisiņos. Maisiņus noņem pirms izmantošanas.

 1. Sapuriniet filtrēšanas materiālu līdz tas kļūst gaisīgs un, viegli uzsitot, vienmērīgi ieklājiet kastē. Kompresijas metodes dēļ maisā var būt papildus filtra materiāls. Kastē ir piemērots filtrēšanas materiāla daudzums, ja tā virsma ir aptuveni 2 cm zem kastes malām.  .
 2. Atvelciet filtrēšanas materiālu aptuveni 5 cm atpakaļ, lai tas neaizsprosto kastes izplūdes galā esošās V-veida atveres. 
 3. Filtrēšanas materiāla kastes ir identiskas, bet pievērsiet uzmanību to izvietojuma virzienam - augšējā kastē ūdens plūst aizmugurējās sienas virzienā, nākamajā kastē - pretī apkopes lūkai utt. Pašā apakšējā kastē ūdens atkal plūst aizmugurējās sienas virzienā, kur tas pa kastes ieliekto dibenu aizplūst uz notekcauruli

Gaisa vārstu atvēršana

Filtra darbība balstās uz mikroorganismu aktivitāti. Mikroorganismiem ir nepieciešams skābeklis, tādēļ jārūpējas, lai filtrā notiktu gaisa apmaiņa. Lai nodrošinātu gaisa apmaiņu, moduļu aizmugurējā sienā ir divi regulējami diskveida vārsti. Vasaras periodā atveriet abus moduļa diskveida vārstus 10–20 cm. Ziemas periodā vārstiem jābūt atvērtiem tikai nedaudz (apm. 5–10 mm).

Apkope

Iekārta jālieto un jāapkopj atbilstoši instrukcijai. Regulāri jāseko līdzi tās darbam. Veicot notekūdens sistēmas apkopi, jārēķinās arī ar iespējamo izmantojamās sūkņa akas un nogulšņu tvertņu apkopi.

Filtrēšanas materiāla maiņa

Attīrīšanas iekārtas filtrēšanas materiāls parastos apstākļos jāmaina aptuveni ik pēc 100 lietošanas diennaktīm. Drīkst izmantot tikai Biolan filtriem paredzēto materiālu. Ja tiek izmantots kāds cits filtrēšanas materiāls, Biolan OY negarantē efektīvu iekārtas darbu.

 1. Filtrēšanas materiāls jānomaina visās kastēs reizē.
 2. Atveriet attīrīšanas stacijas apkopes lūku un horizontāli no iekārtas izvelciet filtrēšanas materiāla kastes. 
 3. Filtrēšanas materiālu var likt kompostā vai izmantot dekoratīvo augu mēslošanai. 
 4. Piepildiet kastes ar jaunu filtrēšanas materiālu. Sapuriniet filtrēšanas materiālu līdz tas kļūst gaisīgs un, viegli uzsitot, vienmērīgi ieklājiet kastē. Kompresijas metodes dēļ maisā var būt papildus filtra materiāls. Kastē ir piemērots filtrēšanas materiāla daudzums, ja tā virsma ir aptuveni 2 cm zem kastes malām. Atvelciet filtrēšanas materiālu aptuveni 5 cm atpakaļ, lai tas neaizsprosto kastes izplūdes galā esošās V-veida atveres. 
 5. Pārbaudiet un iztīriet notekūdens ieplūdes un izplūdes savienojumus. 
 6. Ievietojiet ar filtrēšanas materiālu piepildīto kasti atpakaļ filtrā. Filtrēšanas materiāla kastes ir identiskas, bet pievērsiet uzmanību to izvietojuma virzienam - augšējā kastē ūdens plūst aizmugurējās sienas virzienā, nākamajā kastē - apkopes lūkas virzienā utt. Pašā apakšējā kastē ūdens atkal plūst aizmugurējās sienas virzienā, kur tas pa kastes ieliekto dibenu aizplūst uz notekcauruli. 
 7. Pārbaudiet, vai kaste atrodas horizontālā stāvoklī, lai notekūdens vienmērīgi sadalītos pa abiem moduļiem un vienmērīgi no vienas filtra kastes pārplūstu otrā. 
 8. Rūpīgi aizveriet filtra apkopes lūku.
 9. Pierakstiet veiktos apkopes darbus.
   

Filtra noslogojums un attīrīšanas kapacitāte

Biolan Mazgāšanas notekūdeņu filtrs 70 ir galvenokārt paredzēts lietošanai vasarnīcās. Mazgāšanas ūdeņu filtrs attīra mazgāšanās, pirts, trauku un veļas mazgāšanas ūdeni.

Šī attīrīšanas iekārta atbilst Somijas valdības rīkojuma Nr. 157/2017 noteiktajām prasībām par mājsaimniecības notekūdens apsaimniekošanu ārpus notekūdens attīrīšanas staciju kanalizācijas tīklu teritorijām.

Filtra, kas ir uzstādīts saskaņā ar instrukciju, attīrīšanas kapacitāte ir aptuveni 500 litri diennaktī jeb 1–5 cilvēku patērētais mazgāšanas ūdens. Šī filtrēšanas materiāla attīrīšanas kapacitāte saglabājas aptuveni 100 lietošanas diennaktis. Pēc tam filtrēšanas materiāls jānomaina atbilstoši apkopes instrukcijai.

Izmantotie materiāli. Filtrs ir izgatavots no aukstumizturīga materiāla un aprīkots ar siltumizolāciju. Metāliskās detaļas ir ražotas no nerūsējoša tērauda. Šī ierīce ir droša ekspluatācijā un ar ilgstoša.

Izmēri

Rasējumi mērogā

 • viena moduļa izmēri (platums x augstums x dziļums): 600 x 700 x 1010 mm
 • divi blakus esoši moduļi platums apm.: 1350 mm
 • cauruļu savienojumi: Ø 75 mm
 • kanalizācijas cauruļu ieplūdes un izplūdes savienojumu augstumu atšķirības: 530 mm (plūšanas augstums)
 • apjoms apm.: 500 litri diennaktī
 • svars bez filtra masas 2 x apm.: 38 kg


Ar tēmu saistītie produkti